Zapytanie Ofertowe – Usługa Doradcza

Zapytanie Ofertowe – Usługa Doradcza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wrocław, 12.02.2019r.

.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Duo med Marzena Dominiak ul. Inowrocławska 21a, 53-653 Wrocław
NIP 89410- 29- 566, REGON 930796654

W związku z realizacją projektu: „Promocja marki Duo-Med na rynkach zagranicznych” w ramach   Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3.Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

zaprasza do składania ofert na realizację zakupu usług:

Usługa Doradcza

 
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Dostawca będzie zobowiązany wobec Zamawiającego i na jego rzecz do sprzedaży i wykonania usługi przedmiotu zamówienia.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej bądź wariantowej. Ofertę należy przygotować na podstawie załącznika nr 2.

 

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się znakiem towarowym, nazwą firmy lub wskazano pochodzenie należy rozumieć i brać pod uwagę również rozwiązania lub usługi równoważne, czyli o parametrach niezgorszych od przedłożonych w załączniku nr 1, co oznacza, że opis przedmiotu zamówienia nie zmierza do ograniczania konkurencji.

 

Wszelkie koszty związane ze zmianą rozwiązań w tym koszty ewentualnych opracowań i uzgodnień ponosi wyłącznie Wykonawca. Zamawiający oceniając ofertę za równoważne rozwiązania lub usługi uzna te, których właściwości lub parametry techniczne, użytkowe i jakościowe nie są gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Dostawca składając ofertę zobowiązany jest w przypadku wprowadzania zmian przedstawić przekonywujące dokumenty o równoważności tychże zmian.

 

Zaleca się, aby Dostawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez zamawiającego, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Wyklucza się możliwość roszczeń Dostawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Cena nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.

 

2. Miejsce realizacji zamówienia

Wrocław

 

3. Sposób obliczania ceny

 

Opis sposobu obliczenia ceny:

Obliczona przez Dostawcę cena ryczałtowa oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Dostawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Dostawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Dostawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w zapytaniu ofertowym – załączniku 1. Oferta cenowa winna zostać sporządzona zgodnie z wzorem załącznika nr 2.

 

4. Zawartość oferty

 

 • Ryczałtową cenę przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem poszczególnych pozycji.
 • Opis/parametry przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1.
 • Doświadczenie na rynkach usług medycznych, w tym usług Premium,
 • Publikacje dotyczące tematyki usług medycznych i pracy z pacjentem,
 • Tytuł naukowy, znajomość rynków międzynarodowych i języków obcych

 

5. Kryteria oceny ofert

Ocenie w ramach kryterium (K) podlegać będzie:

 1. (K1) – Cena zamówienia – max 50%
 2. (K2) – Doświadczenie na rynkach usług zagranicznych, w tym usług Premium – max 25%
 3. (K3) – Publikacje naukowe w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym – max 15%
 4. (K4) – Tytuł naukowy, znajomość rynków międzynarodowych i języków obcych max 10%

Ocena (K) kryterium obliczona zostanie jako suma ocen podkryteriów:

K = K1 + K2 + K3+K4

Kryterium (K) może uzyskać maksymalnie 100 %.

Kryterium K1:

Kryterium K1 będzie obliczane zgodnie ze wzorem:

K1 = (C0 : C ) x 50%

gdzie:

C0 –  najniższa cena, C  –  cena badana,

Kryterium K2:

Kryterium K2 będzie obliczane zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 

Doświadczenie na rynku usług międzynarodowych w tym usług grupy Premium

 • 5 szkoleń na rynkach międzynarodowych w tym 3 z usług grupy Premium – 25%
 • 3 szkolenia na rynkach międzynarodowych w tym 1 z usług grupy Premium – 15%
 • 2 szkolenia lub usługi na rynkach międzynarodowych w tym 1 z usług grupy Premium – 10%
 • 1 szkolenie lub usługa na rynku międzynarodowym w tym 0 z usług grupy Premium – 0%

 

Kryterium K3:

Kryterium K3 będzie obliczane zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 

Publikacje dotyczące tematyki usług medycznych i pracy z pacjentem

 • 5 Publikacje naukowe w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym-15%
 • 3 Publikacje naukowe w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym-10%
 • 1 Publikacja naukowa w renomowanym czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym- 5%

 

Kryterium K4:

Kryterium K4 będzie obliczane zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 

Tytuł naukowy, znajomość rynków międzynarodowych i języków obcych

 • Tytuł naukowy (profesor lub doktor habilitowany), znajomość 3 rynków międzynarodowych i 3-ch języków obcych – 10%
 • Tytuł naukowy (doktor), znajomość 3 rynków międzynarodowych i 3-ch języków obcych – 5%
 • Tytuł naukowy (magister), znajomość 3 rynków międzynarodowych i 3-ch języków obcych – 0%

 

 

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 • osobiście: gabinet Duomed ul. Inowrocławska 21a, 53-653 Wrocław
 • pocztą: Duomed ul. Inowrocławska 21a, 53-653 Wrocław, z dopiskiem Sara Targońska – Go To Brand
 • mailem: s.targonska@duomed.pl

Termin składania ofert: od 14.02  do  26.02.2019 do godz. 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do firmy)

 

7. Udział oferenta w postępowaniu wymaga przedstawienia do oferty załączników wskazanych poniżej:

 

 1. Kopii aktualnego, nie wcześniejszego niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem.

 

 1. Potwierdzenie posiadania potencjału do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

 

 1. List referencyjny lub potwierdzenie wcześniejszej współpracy, z przedsiębiorcami wchodzącymi na rynki zagraniczne lub działającymi na rynkach zagranicznych.

 

8. Rozstrzygnięcie/ wybór oferty

 

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 5 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości zwycięzcy drogą mailową w terminie do 10 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej firmy.

9. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Sara Targońska, e-mail: s.targonska@duomed.pl, tel. 886 990 700

Z poważaniem,

Marzena Dominiak

Duo-med

Zapytanie ofertowe – usługa doradcza

zalacznik nr 1 – zapytanie usługa doradcza

zalacznik nr 2 usluga doradcza