Zapytanie ofertowe – dostosowanie strony internetowej pod względem językowym

Zapytanie ofertowe – dostosowanie strony internetowej pod względem językowym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wrocław, 12.02.2019r.

.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Duo med Marzena Dominiak ul. Inowrocławska 21a, 53-653 Wrocław
NIP 89410- 29- 566, REGON 930796654

W związku z realizacją projektu: „Promocja marki Duo-Med na rynkach zagranicznych” w ramach   Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3.Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

zaprasza do składania ofert na realizację zakupu usług:

Dostosowanie strony internetowej pod względem językowym (rynki perspektywiczne język rosyjski, arabski)

 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Dostawca będzie zobowiązany wobec Zamawiającego i na jego rzecz do sprzedaży i wykonania usługi przedmiotu zamówienia.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej bądź wariantowej. Ofertę należy przygotować na podstawie załącznika nr 2.

 

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się znakiem towarowym, nazwą firmy lub wskazano pochodzenie należy rozumieć i brać pod uwagę również rozwiązania lub usługi równoważne, czyli o parametrach niezgorszych od przedłożonych w załączniku nr 1, co oznacza, że opis przedmiotu zamówienia nie zmierza do ograniczania konkurencji.

 

Wszelkie koszty związane ze zmianą rozwiązań w tym koszty ewentualnych opracowań i uzgodnień ponosi wyłącznie Wykonawca. Zamawiający oceniając ofertę za równoważne rozwiązania lub usługi uzna te, których właściwości lub parametry techniczne, użytkowe i jakościowe nie są gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Dostawca składając ofertę zobowiązany jest w przypadku wprowadzania zmian przedstawić przekonywujące dokumenty o równoważności tychże zmian.

 

Zaleca się, aby Dostawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez zamawiającego, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Wyklucza się możliwość roszczeń Dostawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Cena nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.

 

2.Miejsce realizacji zamówienia

Realizacja zamówienie nie wymaga  umiejscowienia. Praca  poprzez zainstalowanie materiałów będących przedmiotem umowy drogą elektroniczną.

 

3. Sposób obliczania ceny

Opis sposobu obliczenia ceny.

Obliczona przez Dostawcę cena ryczałtowa oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Dostawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Dostawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Dostawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w zapytaniu ofertowym – załączniku 1. Oferta cenowa winna zostać sporządzona zgodnie z wzorem załącznika nr 2.

 

  1. Zawartość oferty
  • Ryczałtową cenę przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem poszczególnych pozycji.
  • Opis/parametry przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

2. Kryteria oceny ofert

Ocenie w ramach kryterium (K) podlegać będzie:

  1. (K1) – Cena zamówienia – max 50%
  2. (K2) – termin realizacji zamówienia – max 50%

Ocena (K) kryterium obliczona zostanie jako suma ocen podkryteriów:

K = K1 + K2

Kryterium (K) może uzyskać maksymalnie 100 %.

 

Kryterium K1:

 

Kryterium K1 będzie obliczane zgodnie ze wzorem:

 

K1 = (C0 : C ) x 50%

gdzie:

 

C0 –  najniższa cena; C  –  cena badana,

 

Kryterium K2:

Termin realizacji zamówienia :

– 4 tygodnie  od rozstrzygnięcia  oferty – 50%

– 5 tygodni od rozstrzygniecie oferty  –     30%

– 6 tygodnie  od rozstrzygnięcia  oferty – 10%

– 7 tygodni od rozstrzygniecie oferty  –      0%

 

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

 

6.Miejsce, sposób i termin składania ofert

  • osobiście: gabinet Duomed ul. Inowrocławska 21a, 53-653 Wrocław
  • pocztą: Duomed ul. Inowrocławska 21a, 53-653 Wrocław, z dopiskiem Sara Targońska – Go To Brand
  • mailem: s.targonska@duomed.pl

Termin składania ofert: do 14.02 – 25.02.2019 do godz. 16:00 (decyduje data i godzina wpływu do firmy)

 

7. Udział oferenta w postępowaniu wymaga przedstawienia do oferty załączników wskazanych poniżej:

  1. Kopii aktualnego, nie wcześniejszego niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem.

 

8. Rozstrzygnięcie/ wybór oferty

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 5 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości zwycięzcy drogą mailową w terminie do 10 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej firmy.

 

9. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Sara Targońska, e-mail: s.targonska@duomed.pl, tel. 886 990 700

Z poważaniem,

Marzena Dominiak

Duo-med

Zapytanie ofertowe – tłumaczenie

zalacznik nr 1 – tłumaczenie strony

zalacznik nr 2 tłumaczenie strony